Povinně zveřejňované informace

Informace o společnosti

FINDIGO CZ s.r.o.,

IČ: 03421970,

se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 231641

Společnost FINDIGO CZ s.r.o. uspěla v téměř ročním prověřování ČNB a dne 16. 3. 2018 se stala teprve 21. subjektem s uděleným povolením pro poskytování spotřebitelských úvěrů v České republice.

Společnost FINDIGO CZ s.r.o. zveřejňuje údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit její oprávnění k činnosti:

Registr České národní banky zveřejněný na www.cnb.cz, případně dotazem.

Odkaz na rejstřík ČNB: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=10543721&p_VER_ID=1001&p_DATUM=09.10.2017&p_ROL_KOD=

Pokud nejste spokojeni s našimi službami, vyplňte prosím reklamační formulář (ke stažení ZDE) a zašlete nám jej elektronicky nebo písemně.

   Reklamační řád ke stažení

V případě sporu může spotřebitel (klient) podat návrh na rozhodnutí sporu finančním arbitrem: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www: https://www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x. Finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu nebo před rozhodcem, nebo o němž již soud nebo rozhodce rozhodl.

Poskytovatel FINDIGO CZ s.r.o. podléhá dohledu instituce: Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

Informace o spotřebitelských úvěrech

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Osobní údaje (dále jen „údaje“) poskytuje klient, který požádá společnost FINDIGO CZ s.r.o. (dále jen „společnost FINDIGO“) o:
  • úvěr,
  • změnu podmínek splácení již poskytnutého úvěru,
  • dodatečnou službu v souvislosti s žádostí nebo poskytnutím úvěru (např. pojištění splácení úvěru, předčasné splacení úvěru, souhlas s převedením úvěru na osobu rozdílnou od klienta, návrhem na přistoupení další osoby k úvěru nebo ručení další osoby za úvěr, žádosti o převedení úvěru na osobu rozdílnou od společnosti FINDIGO jako věřitele apod.)
   (dále jen společně služby uvedené v čl. I.1. a) až c) výše jako „služba“ nebo „služby“),
  • přijetí zajištění úvěru nebo dalších služeb.

II. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPOLEČNOST FINDIGO SHROMAŽĎUJE A ZPRACOVÁVÁ

 1. Osobní údaje včetně rodného čísla, které společnost FINDIGO získala v rámci žádosti, uzavření, plnění či neplnění smlouvy o úvěru a službách, nebo v rámci zajištění splnění závazků na základě formuláře vyplněného na www stránkách společnosti FINDIGO nebo písemně.
 2. Údaje týkající se úvěruschopnosti a plnění dosavadních závazků získaných z veřejně přístupných registrů shromažďujících data o plnění finančních závazků fyzických osob, fyzických osob-podnikatelů či právnických osob (např. SOLUS, Nebankovní registr klientských informací).
 3. Údaje týkající se úvěruschopnosti a plnění dosavadních závazků získaných ze soukromých registrů shromažďujících data o plnění finančních závazků fyzických osob, fyzických osob-podnikatelů či právnických osob, pokud takové registry vyvíjejí činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 4. Údaje získané společností FINDIGO na základě jejich dobrovolného vložení do formuláře na www stránkách společnosti FINDIGO, případně písemně (výpisy z účtů, výplatní pásky, vyjádření zaměstnavatele apod.).
 5. Údaje získané společností FINDIGO ústně, telefonicky či písemně na základě Vašeho souhlasu uvedeného ve formuláři na www stránkách společnosti FINDIGO.
 6. Údaje o výši dluhu, jeho splatnosti, úrokové sazbě a případném prodlení klienta se splácením závazků.
 7. Údaje uvedené v čl. II. 1. až 6. výše vztahující se k osobě manžela klienta.
 8. Údaje uvedené v čl. II. 1. až 7. výše získané od samostatných zprostředkovatelů či vázaných zástupců společnosti FINDIGO.

III. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Pokud Vám služba nebude poskytnuta, zpracovává společnost FINDIGO údaje po dobu 6 měsíců ode dne podání žádosti.
 2. Pokud uvedete nepravdivé či neúplné údaje, zpracovává společnost FINDIGO údaje po dobu ochrany svých práv.
 3. V případě, že se společnost FINDIGO rozhodne službu poskytnout, jsou údaje zpracovávány po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o službě nebo jejich zajištění a je povinna uchovávat Vaše údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Dále je společnost FINDIGO oprávněna uchovávat Vaše údaje po dobu platnosti vašeho souhlasu dle příslušných ustanovení uzavřených smluv.
 4. Pro zasílání nabídek produktů a služeb zpracovává společnost FINDIGO Vaše údaje po dobu trvání práv a povinností z uzavřených smluv a dále po dobu 8 let, pokud se zpracováním údajů nevyslovíte nesouhlas.
 5. Zpracování údajů v rámci registrů SOLUS trvá po dobu 3 let po datu úhrady posledního finančního závazku.
 6. Zpracování údajů v Nebankovním registru klientských informací trvá po dobu trvání úvěrové smlouvy a dále po dobu dalších 4 let od úplného vyrovnání závazků klienta, a to do toho okamžiku, který nastane později.
 7. Zákonná doba pro uchování údajů a dokladů za účelem provádění identifikace a plnění dalších povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, platném znění, činí 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení smlouvy.
 8. Souhlas k zasílání nabídek produktů a služeb lze odvolat kdykoliv.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJú

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány za následujícím účelem:
  • identifikace údajů klienta,
  • posouzení žádosti o poskytnutí služby, která zahrnuje ověření získaných údajů,
  • uplatnění práv a povinností ze smluvního vztahu, týkajícího se služeb,
  • ochrana práv společnosti FINDIGO,
  • využívání údajů, které jsou nezbytné pro zasílání nabídky produktů a služeb,
  • postoupení údajů veřejně přístupným či soukromým registrům, které shromažďují údaje o plnění závazků klienta,
  • plnění povinností uložených společnosti FINDIGO příslušnými právními předpisy.

V. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

 1. Společnost FINDIGO poskytuje údaje následujícím třetím osobám:
  • osobám, o nichž společnost FINDIGO usoudí, že jsou schopni klientovi nabídnout produkt nebo službu, o níž by mohl mít klient zájem, za předpokladu, že klient vyjádří obecný nebo konkrétní souhlas s poskytováním těchto informací,
  • osobám, jejichž součinnost společnost FINDIGO využívá k vymožení závazků za klientem (osoby, zabývající se vymáháním závazků dle příslušných právních předpisů, advokátní kanceláře, soudy, případně jiné orgány rozhodující o závazcích klienta dle příslušných právních předpisů, soudní exekutoři)
  • samostatným zprostředkovatelům a/nebo vázaným zástupcům společnosti FINDIGO
  • osobám, jež vedou veřejně přístupné nebo soukromé registry, shromažďující informace o závazcích osob,
  • osobám, jež se, za účelem průzkumu trhu v oblasti poskytování úvěrů a půjček, zabývají shromažďováním údajů o trhu úvěrů a půjček, pokud s tím klient vyjádří obecný nebo konkrétní souhlas
  • veškerým orgánům státní správy či samosprávy, jež mají na základě příslušných právních předpisů oprávnění si údaje vyžádat.

VI. DALŠÍ INFORMACE

 1. Společnost FINDIGO může v rámci rozhodování o poskytnutí služby přihlédnout k tomu, zda jí byly údaje poskytnuty nebo zda byl udělen souhlas údaje získat, ověřit nebo zpracovat.
 2. Odchylky od výše uvedeného mohou být dohodnuty smluvně.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně
 4. klient poskytující údaje má práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména § 11, 12 a 21 zákona.
 5. V případ porušení zákonných povinností se lze obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

Zveřejňujeme obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti:

 1. požadujeme zadání údajů do internetové aplikace poskytovatele na stránkách www.findigo.cz, na jejichž základě posoudíme Vaší úvěruschopnost, včetně vyplnění dotazníku; toto lze uskutečnit i při osobní návštěvě na adrese sídla naší společnosti; podrobný výčet požadovaných údajů naleznete v příslušném dotazníku,
 2. za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti si můžeme vyžádat další dodatečné údaje-výpisy z účtů, výplatní pásky, potvrzení o srážkách ze mzdy od zaměstnavatele apod.,
 3. informujeme Vás o výsledku prověření úvěruschopnosti a o tom, zda Vám úvěr poskytneme nebo jeho poskytnutí zamítáme,
 4. v případě, že se rozhodneme Vám úvěr poskytnout, vyzveme Vás k uzavření smlouvy o úvěru.

Radu podle § 85 odst. 1 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, neposkytujeme.

Účel poskytnutí spotřebitelského úvěru není omezen, s výjimkou Realitní půjčky, která může být omezena na koupi příslušné nemovitosti.

Zajištění zástavním právem k nemovitosti vyžadujeme u Realitní půjčky, Půjčky se zástavou, Dražební půjčky a Exekuční půjčky. Na základě posouzení Vaší žádosti o úvěr si v individuálních případech vyhrazujeme právo k zajištění movitými věcmi, např. automobilem.

Nezajištěné úvěry poskytujeme na dobu od 1 měsíce do 3 let. Úvěry zajištěné nemovitostí poskytujeme na dobu 3-12 měsíců, individuálně i déle.

Úvěry poskytujeme s pevnou úrokovou sazbou. Úrokovou sazbu stanovíme na základě individuálního posouzení Vaší žádosti. Úroková sazba může být zvýšena na základě inflační doložky ve smlouvě o příslušnou míru inflace.

Uvedeno u jednotlivých typů půjček.

Uvedeno u jednotlivých typů půjček.

FINDIGO neúčtuje za předčasné splacení žádné poplatky ani náklady.

Dále uvádíme text příslušného právního předpisu:
Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.
Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, pokud předčasné splacení bylo provedeno
a) v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru,
b) u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,
c) v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,
d) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby podle § 102 odst. 3,
e) u spotřebitelského úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho
manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení, nebo
f) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je věřitel oprávněn požadovat v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů podle odstavce 2, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč.

Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

Spotřebiteli, který sdělí poskytovateli svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit, poskytovatel bez zbytečného odkladu poskytne za účelem zvážení důsledků předčasného splacení
a) vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset spotřebitel v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,
b) údaje o výši náhrady nákladů poskytovatele podle odstavce 2 s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet a
c) informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení.

U Realitní půjčky, Dražební půjčky, Půjčky se zástavou nemovitosti a Exekuční půjčky si vyhrazujeme právo před poskytnutím úvěru provést ocenění nemovitosti na základě znaleckého posudku.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěr:

FINDIGO uplatňuje v případě nedodržení závazků následující sankce:
a) zákonný úrok z prodlení,
b) smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně až do výše 1/2 nesplacené jistiny úvěru, maximálně do 200.000,- Kč.

Kromě toho jste nadále povinni hradit sjednaný smluvní úrok.

V případě, že se nedohodneme na splacení nespláceného úvěru, můžeme vůči Vám zahájit soudní a exekuční řízení. Celková dlužná částka se tak zvýší o náklady právního a exekučního vymáhání stanovených příslušnými právními předpisy. Nedodržení vašich závazků může mít za následek prodej Vašeho majetku v exekuční nebo jiné nedobrovolné dražbě.

Dále uvádíme text příslušného právního předpisu:
Věřitel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat pouze
a) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; pokud byla ujednána náhrada vyšší, považuje se v této části za smluvní pokutu,
b) úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení, nebo
c) smluvní pokutu.

Uplatněná smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, je-li spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy. Omezení podle věty první se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3.000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500,- Kč.

Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč.

K ukládání nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Více o podmínkách poskytování osobních údajů a jejich ochrany.

Zavřít