Povinně zveřejňované informace

Informace o společnosti

FINDIGO CZ s.r.o.,

IČ: 03421970,

se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 231641

Společnost FINDIGO CZ s.r.o. uspěla v téměř ročním prověřování ČNB a dne 16. 3. 2018 se stala teprve 21. subjektem s uděleným povolením pro poskytování spotřebitelských úvěrů v České republice.

Společnost FINDIGO CZ s.r.o. zveřejňuje údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit její oprávnění k činnosti:

Registr České národní banky zveřejněný na www.cnb.cz, případně dotazem.

Odkaz na rejstřík ČNB: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=10543721&p_VER_ID=1001&p_DATUM=09.10.2017&p_ROL_KOD=

Pokud nejste spokojeni s našimi službami, vyplňte prosím reklamační formulář (ke stažení ZDE) a zašlete nám jej elektronicky nebo písemně.

   Reklamační řád ke stažení

V případě sporu může spotřebitel (klient) podat návrh na rozhodnutí sporu finančním arbitrem: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www: https://www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x. Finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu nebo před rozhodcem, nebo o němž již soud nebo rozhodce rozhodl.

Poskytovatel FINDIGO CZ s.r.o. podléhá dohledu instituce: Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

Informace o spotřebitelských úvěrech

I. Základní ustanovení

 1. Klientem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která společnost FINDIGO CZ s.r.o. (dále jen „FINDIGO“):
  1. požádá o poskytnutí úvěru jakýmkoli způsobem (samostatná elektronická či písemná žádost, vyplnění elektronického formuláře na www stránkách FINDIGO, registrací v elektronickém systému FINDIGO, nahrávaná hlasová komunikace nebo osobně),
  2. uzavřela s FINDIGO smluvní vztah (smlouva o úvěru, dohoda o uznání dluhu, dohoda o splátkovém kalendáři) nebo požádá o změnu smluvního vztahu,
  3. požádá FINDIGO o zprostředkování doplňkové služby v souvislosti s úvěrem (např. pojištění splácení úvěru, prodej zajištěné nemovitosti, refinancování úvěru),
  4. souhlasí se zajištěním úvěru ve vztahu k FINDIGO, i když sama o úvěr nežádá (ručitel, spoludlužník, zástavce).
 2. Souhlas klienta s tímto dokumentem, udělený prostřednictvím elektronického formuláře zaškrtnutím příslušného pole, registrací v elektronickém systému FINDIGO, nahrávané hlasové komunikace nebo osobně je právně závazný pro klienta i FINDIGO.
 3. Zpracování osobních údajů za účelem jejich poskytnutí třetím osobám podle čl. VII. níže a za účelem obchodních sdělení ze strany FINDIGO podle čl. VIII. níže uděluje klient samostatně a může jej kdykoli odvolat.

II. Účel shromažďování a zpracování osobních údajů

 1. Účely shromažďování a zpracování (dále jen „zpracování“) osobních údajů klienta (dále jen „údaj“ či „údaje“) společností FINDIGO CZ jsou následující:
  1. posouzení úvěruschopnosti klienta, tedy zda klient splňuje zákonné a interní požadavky FINDIGO pro poskytnutí úvěru,
  2. uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru,
  3. případné další kontaktování klienta společností FINDIGO za účelem sdělování obchodních nabídek a marketingu, pokud k tomu dá klient výslovný souhlas,
  4. případné poskytnutí údajů třetím osobám (obchodním partnerům FINDIGO) za účelem nabídky úvěru od těchto osob, pokud k tomu dá klient výslovný souhlas.

III. Údaje, které společnost FINDIGO zpracovává

 1. Zpracovávány jsou následující údaje poskytnuté klientem:
  1. jméno a příjmení,
  2. rodné číslo a datum narození,
  3. bydliště, úřední (trvalý pobyt), popř. faktické,
  4. číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti (včetně kopie dokladů),
  5. IP adresa,
  6. telefonní číslo,
  7. e-mailová adresa nebo jiná adresa pro elektronickou komunikaci,
  8. rodinný stav,
  9. počet vyživovaných osob,
  10. identifikační údaje manžela klienta, pokud je to nezbytné k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru,
  11. identifikační údaje zaměstnavatele, popř. údaje o jiné výdělečné činnosti,
  12. majetkové poměry (movité věci, nemovitosti, pohledávky a závazky, údaje o příjmech a výdajích),
  13. obrazová dokumentace majetku klienta (typicky nemovitostí),
  14. údaje o požadovaných podmínkách úvěru (výše, měsíční splátka, úroková míra, doba splácení, další podmínky),
  15. hlasová komunikace s klientem,
  16. případně další údaje relevantní pro poskytnutí úvěru,
  17. údaje sdělené klientem o třetích osobách, pokud sdělí, že by mohly být spoludlužníky či ručiteli klienta.
 2. Údaje jsou shromažďovány následujícími způsoby:
  1. vyplněním elektronického formuláře na internetových stránkách FINDIGO,
  2. registrací klienta do příslušného software FINDIGO na zpracování úvěrů,
  3. písemně,
  4. na základě hlasové komunikace s klientem, pokud je nahrávaná a klient během ní vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů.
 3. Údaje jsou zpracovávány ručně nebo automaticky prostřednictvím příslušného software.

IV. Ověření údajů

 1. Souhlasem se zpracováním údajů dává klient společnosti FINDIGO souhlas k ověření údajů u třetích osob, jimiž jsou:
  1. zaměstnavatel klienta,
  2. věřitel klienta,
  3. osoby, které provozují databázi dluhů a jiné databáze vztahující se k právnímu postavení a plnění dluhů klienta (např. Nebankovní registr klientských informací (NRKI), SOLUS, Exekutorská komora),
  4. orgány státní správy a samosprávy (např. katastr nemovitostí),
  5. ostatní osoby, které mohou údaje klienta osvědčit.

V. Doba zpracování osobních údajů

 1. Pokud uzavře klient se společností FINDIGO smluvní vztah (smlouvu o úvěru), zpracovává FINDIGO údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a deseti kalendářních let po jeho ukončení, příp. i po této lhůtě, pokud mezi FINDIGO a klientem bude probíhat spor o plnění ze smluvního vztahu.
 2. Pokud klient zažádá FINDIGO o úvěr a úvěr mu nebude poskytnut, zpracovává FINDIGO údaje po dobu jednoho kalendářního roku od žádosti o úvěr.

VI. Zpracování údajů na zákonném základě (klient je nemůže odmítnout)

  1. Společnost FINDIGO je povinna na základě příslušných právních předpisů ověřit úvěruschopnost klienta. Za tím účelem poskytne a vyžádá si údaje zejména následujícím osobám:
   1. osoby, které provozují databázi informací o dluzích a jejich plnění a jiné databáze vztahující se k právnímu postavení a plnění dluhů klienta (např. NRKI, SOLUS),
   2. osoby evidující majetek, majetkové poměry, práva a závazky,
   3. orgány státní správy a samosprávy (např. katastr nemovitostí),
   4. další osoby, jež mohou mít informace vztahující se k úvěruschopnosti klienta (jiní věřitelé klienta).
  2. Společnost FINDIGO může poskytnout údaje svým externím dodavatelům a spolupracovníkům:
   1. provozovateli elektronického systému pro správu úvěrů,
   2. znalci za účelem ocenění majetku klienta,
   3. osobám, jež se zabývají mimosoudním vymáháním pohledávek, pokud klient neplní své závazky,
   4. advokátovi za účelem soudního uplatnění pohledávky, pokud klient neplní své závazky,
   5. soudnímu exekutorovi, pokud je pohledávka za klientem přisouzena,
   6. postupníkovi, pokud FINDIGO využije svého zákonného práva pohledávku za klientem, ať již řádně splácenou nebo nesplácenou, postoupit,
   7. bance nebo jinému nebankovnímu poskytovateli spotřebitelského úvěru, pokud klient zažádá o specifický typ úvěru (Realitní půjčka, Půjčka se zástavou nemovitosti, Dražební půjčka), který předpokládá, že úvěr bude refinancován za výhodnějších podmínek,
   8. pojišťovně, pokud FINDIGO podmíní poskytnutí úvěru uzavřením pojištění schopnosti splácet
   9. dodavateli zasílatelských služeb, pokud je s klientem sjednáno doručení úvěru v hotovosti, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro hotovostní doručení úvěru (jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresa).
 1. Společnost FINDIGO poskytne údaje klienta rovněž orgánu státní správy či samosprávy, pokud tak stanoví příslušný právní předpis.
 2. Údaje budou poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu k naplnění účelu jejich získání.
 3. Souhlas klienta se zpracováním údajů podle tohoto čl. VI. je podmínkou posouzení žádosti klienta o poskytnutí úvěru a uzavření smluvního vztahu.

VII. Poskytnutí údajů třetím osobám na smluvním základě (klient nemusí souhlas udělit)

  1. Klient má zájem, aby společnost FINDIGO poskytla jeho údaje jiné osobě, která poskytuje nebo zprostředkovává úvěry nebo osobě, jejíž služby by v souvislosti s úvěrem mohl využít (např. pojištění splácení úvěru, realitní kancelář v souvislosti s prodejem nemovitosti, jíž je úvěr zajištěn, dražebník, pokud klient hodlá zajištěnou nemovitost prodat, advokát, či jiný poradce, pokud klient řeší nesplácené úvěry).
  2. Za tím účelem dává klient společnosti FINDIGO výslovný souhlas, zaškrtnutím příslušného pole v internetovém formuláři, elektronickém systému, písemně nebo na základě nahrávané hlasové komunikace, aby poskytla údaje osobám uvedeným v čl. VII.1. a aby jej tyto osoby případně oslovili s obchodním sdělením. FINDIGO je povinna souhlas klienta archivovat prokazatelným způsobem (elektronický souhlas tak, že e-mailová zpráva, která bude vygenerována na základě vyplnění a odeslání formuláře bude obsahovat údaj o udělení souhlasu klientem).
 1. Souhlas podle tohoto čl. VII. může klient kdykoli odvolat.
 2. Souhlas klienta se zpracováním údajů podle tohoto čl. VII. není podmínkou posouzení žádosti klienta o poskytnutí úvěru a uzavření smluvního vztahu.

VIII. Využití údajů klienta k marketingovým účelům FINDIGO (klient nemusí souhlas udělit)

 1. Klient má zájem, aby ho FINDIGO informovala o nabídce svých služeb a produktů.
 2. Za tím účelem dává klient FINDIGO výslovný souhlas, aby mu zasílala nabídky svých služeb a produktů písemně, elektronicky nebo SMS zprávami. FINDIGO je povinna přitom respektovat zásadu přiměřenosti ohledně četnosti zasílání takových nabídek.
 3. Souhlas podle tohoto čl. VIII. může klient kdykoli odvolat.
 4. Souhlas klienta se zpracováním údajů podle tohoto čl. VIII. není podmínkou posouzení žádosti klienta o poskytnutí úvěru a uzavření smluvního vztahu.

IX. Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

 1. Klient není oprávněn odvolat souhlas se zpracováním údajů na zákonném základě podle čl. VI. Zpracování údajů na zákonném základě.
 2. Klient je oprávněn kdykoli odvolat souhlas s poskytnutím údajů třetím osobám za účelem nabídky úvěru od těchto osob podle čl. VII. Poskytnutí údajů třetím osobám na smluvním základě výše a souhlasu k využití údajů k marketingovým účelům podle čl. VIII. Využití údajů klienta k marketingovým účelům FINDIGO.
 3. Klient může souhlas odvolat prostřednictvím e-mailu nebo písemně, doporučeným dopisem.

X. Likvidace (smazání) údajů

 1. Klient není oprávněn požadovat smazání nebo likvidaci údajů, pokud je FINDIGO potřebuje k ochraně svých práv a oprávněných zájmů nebo pokud by smazání údajů bylo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména v následujících situacích:
  1. klient si zažádá o úvěr a ten mu není poskytnut; v tomto případě je FINDIGO povinna údaje uchovávat po dobu jednoho roku od podání žádosti za účelem případného posouzení ze strany dozorového orgánu, zda byla žádost klienta řádně zpracována,
  2. klient má uzavřen s FINDIGO smluvní vztah (smlouvu o úvěru), nebo neuplynula lhůta deseti let od uzavření smluvního vztahu,
  3. klient vede s FINDIGO spor vyplývající ze smluvního vztahu,
  4. neuplynuly skartační lhůty stanovené příslušnými právními předpisy.
 2. V ostatních případech je klient oprávněn kdykoli požádat FINDIGO o smazání či likvidaci údajů a FINDIGO mu bez zbytečného odkladu, nejdéle do třiceti dnů, vyhoví.

XI. Právo na informace o zpracování údajů

 1. Klient je oprávněn kdykoli FINDIGO požádat o informaci, jaké údaje a jakým způsobem o něm zpracovává.
 2. Žádost může klient podat prostřednictvím e-mailu nebo písemně, doporučeným dopisem.
 3. FINDIGO žádosti vyhoví bezplatně, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě 30 dnů, odpovědí ve formě e-mailové zprávy zaslané na adresu klienta, kterou má k dispozici.
 4. FINDIGO může za informaci požadovat poplatek ve výši 500,- Kč, pokud je žádost podána opakovaně a od data podání předchozí žádosti neuplynula lhůta jednoho kalendářního měsíce.

XII. Námitka

 1. Klient může kdykoli vznést námitku proti rozsahu a způsobu zpracování údajů nebo pokud se domnívá, že údaj/údaje jsou nesprávné.
 2. Námitku může klient podat prostřednictvím e-mailu nebo písemně, doporučeným dopisem.
 3. FINDIGO žádosti vyhoví bezplatně, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě 30 dnů, odpovědí ve formě e-mailové zprávy zaslané na adresu klienta, kterou má k dispozici.

XIII. Orgán dohledu

 1. Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Klientem se může stát fyzická osoba

 • starší 18 let
 • plně svéprávná
 • s trvalým pobytem na území České republiky
 • na níž nebyl podán insolvenční návrh
 • u níž nebylo rozhodnuto o vstupu do insolvence

Zveřejňujeme obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti:

 1. požadujeme zadání údajů do internetové aplikace poskytovatele na stránkách www.findigo.cz, na jejichž základě posoudíme Vaší úvěruschopnost, včetně vyplnění dotazníku; toto lze uskutečnit i při osobní návštěvě na adrese sídla naší společnosti; podrobný výčet požadovaných údajů naleznete v příslušném dotazníku,
 2. za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti budeme vyžadovat další dodatečné údaje – výpisy z účtů, výplatní pásky, potvrzení o srážkách ze mzdy od zaměstnavatele apod.,
 3. informujeme Vás o výsledku prověření úvěruschopnosti a o tom, zda Vám úvěr poskytneme nebo jeho poskytnutí zamítáme,
 4. v případě, že se rozhodneme Vám úvěr poskytnout, vyzveme Vás k uzavření smlouvy o úvěru.

Radu podle § 85 odst. 1 zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, neposkytujeme.

Účel poskytnutí spotřebitelského úvěru není omezen, s výjimkou Realitní půjčky, která může být omezena na koupi příslušné nemovitosti.

Zajištění zástavním právem k nemovitosti vyžadujeme u Realitní půjčky, Půjčky se zástavou, Dražební půjčky a Exekuční půjčky. Na základě posouzení Vaší žádosti o úvěr si v individuálních případech vyhrazujeme právo k zajištění movitými věcmi, např. automobilem.

Nezajištěné úvěry poskytujeme na dobu od 1 měsíce do 3 let. Úvěry zajištěné nemovitostí poskytujeme na dobu 3-12 měsíců, individuálně i déle.

Dalšími náklady, které nejsou zahrnuty do celkových nákladů spotřebitelského úvěru (RPSN), a které hradí klient, mohou být zejména tyto:

 • správní poplatek za návrh na vklad nebo výmaz zástavního práva ve výši 1.000,- Kč
 • poplatek za úřední ověření podpisu
 • náklady znaleckého posudku k ocenění nemovitosti, která slouží jako zástava za poskytnutý spotřebitelský úvěr, ve výši stanovené znalcem podle příslušných právních předpisů

Úvěry poskytujeme s pevnou úrokovou sazbou. Úrokovou sazbu stanovíme na základě individuálního posouzení Vaší žádosti. Úroková sazba může být zvýšena na základě inflační doložky ve smlouvě o příslušnou míru inflace.

Uvedeno u jednotlivých typů půjček.

Spotřebitelské úvěry jsou spláceny v měsíčních splátkách k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, není-li individuálně sjednáno s klientem jinak.

Žádost o vyčíslení pro předčasné splacení spotřebitelského úvěruke stažení v PDF:

FINDIGO neúčtuje za předčasné splacení žádné poplatky ani náklady.

Dále uvádíme text příslušného právního předpisu:
Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.
Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, pokud předčasné splacení bylo provedeno
a) v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru,
b) u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,
c) v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,
d) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby podle § 102 odst. 3,
e) u spotřebitelského úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho
manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení, nebo
f) u spotřebitelského úvěru na bydlení do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je věřitel oprávněn požadovat v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů podle odstavce 2, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč.

Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

Spotřebiteli, který sdělí poskytovateli svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit, poskytovatel bez zbytečného odkladu poskytne za účelem zvážení důsledků předčasného splacení
a) vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset spotřebitel v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,
b) údaje o výši náhrady nákladů poskytovatele podle odstavce 2 s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet a
c) informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení.

U Realitní půjčky, Dražební půjčky, Půjčky se zástavou nemovitosti si vyhrazujeme právo před poskytnutím úvěru provést ocenění nemovitosti na základě znaleckého posudku.

Vypracování znaleckého posudku zadává FINDIGO. V individuálních případech může FINDIGO akceptovat znalecký posudek vypracovaný na základě zadání klienta.

Náklady znaleckého posudku hradí vždy klient. Náklady stanoví znalec na základě příslušných právních předpisů.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěr:

FINDIGO uplatňuje v případě nedodržení závazků následující sankce:
a) zákonný úrok z prodlení,
b) smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně až do výše 1/2 nesplacené jistiny úvěru, maximálně do 200.000,- Kč.

Kromě toho jste nadále povinni hradit sjednaný smluvní úrok.

V případě, že se nedohodneme na splacení nespláceného úvěru, můžeme vůči Vám zahájit soudní a exekuční řízení. Celková dlužná částka se tak zvýší o náklady právního a exekučního vymáhání stanovených příslušnými právními předpisy. Nedodržení vašich závazků může mít za následek prodej Vašeho majetku v exekuční nebo jiné nedobrovolné dražbě.

Dále uvádíme text příslušného právního předpisu:
Věřitel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat pouze
a) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; pokud byla ujednána náhrada vyšší, považuje se v této části za smluvní pokutu,
b) úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení, nebo
c) smluvní pokutu.

Uplatněná smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, je-li spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy. Omezení podle věty první se neuplatní na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3.000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500,- Kč.

Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč.